The Sims 4

Zemní práce

 

Nevhodná staveniště pro zemní práce jsou močálová a záplavová území, ohrožená sesuvem půdy, nerostné ložiska, pozemky s hodnotnou zemědělskou půdou, ochranná pásma a rezervace. Mezi vhodná staveniště patří únosné a málo stlačitelné horniny (štěrk, hlína…), s rovinným povrchem terénu, území s hladinou podzemní vody pod úrovní základové spáry.

Zemní práce průzkum

Průzkum staveniště poskytuje údaje o posouzení vhodnosti umístění stavby, únosnosti a stlačitelnosti základové půdy, vlivu podzemní vody, návrhu založení stavby. Zemní práce jinak nemohou začít. Průzkum staveniště může být předběžný - z geologické mapy zjistíme povrchové a podzemní vody, průběh vrstev, porosty, vizuální kontrolu, místní zkušenosti…

Zemní práce podrobně

Podrobný průzkum pře začátkem zemní práce je důležité pro zjištění chemického složení, namáhání a únosnost základů půdy (podle toho navrhujeme základy). Hloubka a způsob základů má vliv na sousední objekty.

Zemní práce návrh

Pro návrh základů stavby jsou důležité: sondy kopané, pro malé hloubky- dno je stupňovité, vrtané - pro velké hloubky- sondy se laboratorně zpracovávají. Jestliže je zemina - nesoudržná (písek, štěrk…) vyžaduje pažení, pokud je soudržná (jíl ...) - určitý čas vydrží bez pažení.