The Sims 4

Daňový poradce online

Daňový poradce online - Informace k výkonu činnosti daňového poradce

Daňový poradce poskytuje fyzickým a právnickým osobám ( "klientům") daňové poradenství, jehož předmětem jsou poradenské služby ve věcech daní, odvodů a poplatků, daňového řízení územními finančními orgány a orgány obcí, poradenství při zjišťování daňového základu a daňové povinnosti, daňovém plánování, včetně poskytování stanovisek a vysvětlení k aplikaci právních předpisů v oblasti daní.

Daňový poradce může daňové poradenství poskytovat sám nebo společně s jinými daňovými poradci. Právní vztahy vyplývající ze společného poskytování daňového poradenství si daňoví poradci upraví písemnou smlouvou. Pokud není dohodnuto jinak, odpovídají klientovi společně a nerozdílně. Pokud daňový poradce vykonává daňové poradenství jako fyzická osoba, může zaměstnávat na výkon této činnosti v pracovním poměru zaměstnanců, jen pokud sám není v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, popřípadě nevykonává jinou placenou činnost s výjimkou pedagogické, vědecké a publicistické činnosti.

Pokud je daňovým poradcem FO, je povinna zejména

    oznámit SKDP svůj trvalý pobyt a jeho změny
    uvádět na všech písemných dokladech své jméno a příjmení, trvalý pobyt a evidenční číslo osvědčení,
    platit členský příspěvek,
    oznámit písemně komoře do 30 dnů vznik a skončení pracovněprávního vztahu daňového poradce nebo asistenta daňového poradce,
    účastnit se povinného vzdělávání daňových poradců.

Pokud je daňovým poradcem PO, je povinna

    oznámit komoře své sídlo a jeho změny,
    uvádět na všech písemných dokladech obchodní jméno, sídlo a evidenční číslo osvědčení na výkon daňového poradenství,
    platit členský příspěvek,
    oznámit písemně komoře do 30 dnů vznik a skončení pracovněprávního vztahu daňového poradce nebo asistenta daňového poradce, které zaměstnává.

Daňový poradce je povinen před začátkem činnosti uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Tato povinnost se považuje za splněnou iv případě, má-li daňový poradce prokazatelně uzavřenou smlouvu v jiném členském státě. Pokud pojistná smlouva, vzhledem k rizikovost služby nesplňuje požadavky, může SKDP požadovat doplnění pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu činnosti. Pokud je daňový poradce fyzická osoba, není povinen uzavřít tuto smlouvu, pokud daňové poradenství vykonává jménem právnické osoby zapsané v seznamu, která je na tuto činnost pojištěna. Pojištění odpovědnosti za škodu musí trvat po celou dobu poskytování daňového poradenství.