The Sims 4

Geodetické práce

Geodetické práce - Je po dokončení měření potřeba na stavbě geodeta?

Jak jsem již uvedl, kolikrát se musí geodet na stavbě dostavit, závisí na několika faktorech. Není však pochyb o tom, že jeho přítomnost je nezbytná v poslední fázi - když je stavba domu dokončena . Geodet následně provede konkrétní soupis dosud provedených úkonů.

Jelikož je velmi důležité zapojit geodeta do stavby domu v každé z etap, musí se jeho práce promítnout do stavebního deníku. K dokumentaci se přihlíží později při zpracování geodetické zprávy.

Geodetický soupis skutečného stavu, který je poslední etapou investice, spočívá ve shromáždění veškerých údajů o stavěném objektu , jeho měření, vyznačení instalačních přípojek a dalších prvků zástavby do mapy, např. vjezdu na pozemek.

To je nutné pro získání kolaudačního souhlasu stavby (u rodinných domů většinou postačí ohlášení dokončení stavby).

Je vhodné vědět, že originály této dokumentace jsou zasílány do Střediska geodetické a kartografické dokumentace. Na základě údajů v ní obsažených jsou prováděny změny v základní mapě, aktualizována databáze systému evidence nemovitostí a staveb a evidence inženýrských sítí.