The Sims 4

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Geometrický plán na majetkoprávní vypořádání pozemků

Geometrický plán na vypořádání vlastnických práv k nemovitostem.

Geometrický plán na majetkoprávní vypořádání pozemků se pořizuje zejména pokud předmětný pozemek nemá v katastru nemovitostí (C KN) vedený list vlastnictví a tedy vlastnické právo k pozemku je evidováno buď v rejstříku E KN nebo v pozemkové knize.